A hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a díjak számlázását az NHKV Zrt. végzi. A közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.
 
Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben a hulladékszállítás elhunyt nevén szerepel, kérjük, hogy írásban kérelmezze Társaságunk részére a név átírását, mert a szolgáltatás elhunyt nevén nem maradhat
 
Ha az ingatlan lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszakot utólag minden esetben igazolni kell mérőóra-állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására).
Amennyiben az ingatlan továbbra is lakatlan, a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania, ill. egyéb év közbeni változást 15 napon belül bejelentenie.
 
 
A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 
1.     Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása:
 
A vegyes hulladékot ingatlanonként egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 l és 80 l-es kukához tartozó díj akkor alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény meglétét a megvásárlásáról készült saját névre szóló számlával kell igazolni, melyet a bejelentés dátumától tudunk átállítani). A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni!
 
Amennyiben az egy kukát meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 400 Ft + ÁFA áron megvásárolható ügyfélszolgálatainkon.
 
2.     Lomtalanítás:
 
2017. évben Társaságunk egy alkalommal végzi a lomtalanítást. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, autógumit a lomok közé kirakni.
 
3.     Szelektív hulladék gyűjtése:
 
A szelektív hulladékot a Társaságunk által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. 2017-ben Társaságunk ismételten pályázatot nyújt be a szelektív hulladékgyűjtés további fejlesztésére, így azoknak a lakosoknak is biztosítani tudjuk majd a gyűjtőedényeket, akik az első körből kimaradtak, de igényt tartanak rá. Az átmeneti időszakra az önkormányzatoknak szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat biztosítunk, amelyek a lakosság részére térítésmentesen átvehetők. A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével valamennyi újrahasznosítható anyag elhelyezhető (műanyag, papír, fém). Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és zöld hulladékot kérjük, ne tegyen bele, a gyűjtőedényt kizárólag szelektív hulladék gyűjtésére használja, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki!
 
A teljes szolgáltatás díja 2017. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik.
 
A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál.
 
Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. Tartozás esetén Részletfizetési Megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 15 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni, ezt követően a behajtást elindítjuk. A Megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni.
 
Számláit lehetősége van csoportos beszedés útján rendezni, mely során az aktuális negyedéves díj, bankszámlájáról kerül levonásra­­. Mindaddig a hulladékszállítás díjszámláit a díjbeszedőnél kell kiegyenlítenie, amíg a számlavezető Pénzintézettől nem kap az NHKV Zrt. visszajelzést, engedélyt az összeg levonására.
 
A csoportos beszedési nyomtatványt megtalálhatja honlapunkon, a www.eakhulladek.hu (Dokumentumok/Lakosság/Felhatalmazás csoportos beszedési megbízáshoz), melynek értelemszerű kitöltése után legyen szíves befáradni a számlavezető Pénzintézethez, ahol tudni fogják a további teendőket.
 
Amennyiben számláit rendszeresen egyedi utalással szeretné kiegyenlíteni, kérjük, hogy írásban jelezze Társaságunk részére.
 
Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bankszámlaszáma:
 
HU22 10300002-10654068-49021532
 
A beazonosíthatóság érdekében kérjük, a közlemény rovatba írja be vevőkódját.
 
 

Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a fejlécben szereplő telefonszámokon érhető el. (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére a következő ügyfélszolgálatokon: